API Usage

Example :

https://justupload.io/movies.php?format=json&imdb=tt6263618

Output :

[{"status":"success","download_url":"https:\/\/justupload.io\/jrcx9e6l3fqs","embed_url":"https:\/\/justupload.io\/e\/jrcx9e6l3fqs"}]

Movie ID IMDB ID Justupload ID Size Movie Name
292 tt3317234 7whko11eezrm 0 bytes
293 tt6421110 wu1kepqh0tkd 0 bytes
294 tt7963218 x1k8jue0o1aq 0 bytes
295 tt5851598 kba2lxok7l0f 0 bytes
296 tt8144778 3r2mb3t46bfn 0 bytes
297 tt4702826 8vm0vs2nfh9a 0 bytes
298 tt6423886 swu348ikmgcs 0 bytes
299 tt6061074 g2104rreqwto 0 bytes
300 tt4986098 0ppenv7dow7f 0 bytes
301 tt5060166 rsldopligpyt 0 bytes
302 tt6185998 6m93byyfrydv 0 bytes
303 tt5596104 l5r0za7yxmgi 0 bytes
304 tt8760550 5k0nqm862kh0 0 bytes
305 tt8155182 o84kk0bzyu6t 0 bytes
306 tt5616294 3fh4m38m3ywh 0 bytes
307 tt6874964 t0pdparo8f2z 0 bytes
308 tt2243900 lon160wp4sra 0 bytes
309 tt7338690 w47nbq9dlaa9 0 bytes
310 tt1413492 wzph6f9pmq67 0 bytes
311 tt1590193 wvvgbki64h34 0 bytes
312 tt5692390 t0ma38ezp1af 0 bytes
313 tt8102036 v1nnhlgxpyfy 0 bytes
314 tt6624126 ibmugclvaynt 0 bytes
315 tt5629524 xf04kv6br2m2 0 bytes
316 tt6109874 5kf1zaevumhp 0 bytes
317 tt6443294 cntru41xg2ui 0 bytes
318 tt4500922 fma3y0h7xgk0 0 bytes
319 tt1259528 88tocw3wfxlr 0 bytes
320 tt6142496 ex5rrfbo3l58 0 bytes
321 tt2388986 7bv3cpl1zlcc 0 bytes